Prezentare Pol de Creştere

Prin Hotărârea Guvernului nr.998/2008 s-au desemnat zonele Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara ca poli naţionali de creştere, în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Zonele desemnate ca poli de creştere elaborează şi implementează planuri integrate de dezvoltare (PID). Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale şi de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât zona urbană cât şi arealele adiacente. Din acest motiv, prin Programul Operaţional Regional s-a prevăzut că, în cadrul axei prioritare 1, vor fi finanţate planuri integrate de dezvoltare pe termen mediu sau lung, având ca scop regenerarea arealelor urbane. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşelor, cât şi a zonelor înconjurătoare.

Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare ce vor fi finanţate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.1 al POR trebuie să se încadreze în următoarele categorii de operaţiuni şi activităţi eligibile:

 1. reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban;
 2. dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
 3. reabilitarea infrastructurii sociale.

În cazul polilor de creştere desemnaţi prin HG 998/2008, planul integrat de dezvoltare este un document de planificare comprehensivă a dezvoltării polului de creştere – care conţine strategia de dezvoltare pe termen lung a acestuia –  al cărui scop îl constituie asigurarea creşterii economice şi crearea  de locuri de muncă, plan care se implementează prin proiectele individuale identificate în planul de acţiune. Planurile integrate de dezvoltare ale polilor de creştere se finanţează din toate Programele Operaţionale finanţate din Instrumente Structurale, respectiv Programul Operaţional Regional, POS Creşterea Competitivităţii Economice, POS Mediu, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, POS Transport, POS Dezvoltarea Capacităţii Administrative, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, alte surse publice şi private, bănci, inclusiv BEI.

Elaborarea şi implementarea planurilor integrate de dezvoltare pentru polii de creştere  se realizează sub coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin implicarea tuturor autorităţilor administraţiei publice relevante pentru procesul de implementare a politicii în domeniul polilor de creştere, în special a ministerelor în cadrul cărora funcţionează autorităţi de management pentru programele cu finanţare comunitară.

Conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.998/2008 se desemnează, pentru fiecare pol de creştere, un coordonator de pol, care va sprijini coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creştere şi a proiectelor incluse în plan. Coordonatorul de pol îşi desfăşoară activitatea în cadrul agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea de dezvoltare în care este localizat polul de creştere.

Instituţiile publice centrale şi locale implicate în pregătirea şi implementarea planului integrat de dezvoltare al polului de creştere sprijină coordonatorul de pol în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.

În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.998/2008 s-a încheiat un protocol tripartit între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est care a reglementat procedura prin care a fost selectat Coordonatorul  Polului de Creştere -Constanţa, atribuţiile detaliate ale acestuia şi modalităţile de finanţare a activităţii coordonatorului de pol si a personalului de sprijin a acestuia.

Coordonatorul Polului de Creştere Constanta, conform HG nr. 998/ 2008 şi protocolului tripartit încheiat pentru Regiunea Sud-Est, are următoarele atribuţii:

 • sprijină şi contribuie la elaborarea şi implementarea planului integrat de dezvoltare (PID) al Polului de Creştere Constanta;
 • stabileşte o relaţie de colaborare şi consultare permanentă, la nivel central şi local, cu instituţiile implicate în pregătirea şi implementarea planului integrat de dezvoltare;
 • participă la reuniunile tehnice organizate în procesul de elaborare şi implementare a planului integrat de dezvoltare;
 • participă la monitorizarea respectării graficului de implementare a proiectelor si îndeplinirii indicatorilor ce s-au stabilit în planul integrat de dezvoltare – PID;
 • elaborează rapoarte periodice sau ad-hoc privind stadiul implementării proiectelor incluse în planului integrat de dezvoltare şi le transmite părţilor;
 • reprezintă părţile în procesul de pregătire şi implementare a Planului Integrat de Dezvoltare;
 • participă, ca invitat, la reuniunile Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) constituită la nivelul polului de creştere Constanţa;
 • stabileşte o relaţie de colaborare şi consultare permanentă cu liderul polului de creştere Constanţa (preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa), precum şi cu celelalte autorităţi locale din cadrul polului;
 • facilitează legătura dintre autorităţile centrale şi cele locale implicate în elaborarea şi implementarea planului integrat de dezvoltare – PID;
 • sprijină implementarea proiectelor incluse în lista de proiecte din PID;
 • sprijină, prin propunerile privind angajarea unei expertize pe termen scurt, procesul de implementare a planului integrat de dezvoltare – PID şi a proiectelor aferente;
 • contribuie la campania de promovare şi informare referitoare la polul de creştere, asigurând transparenţa şi vizibilitatea activităţilor finanţate în cadrul polului de creştere;
 • elaborează rapoarte trimestriale privind activitatea desfăşurată şi le transmite părţilor;
 • elaborează, la iniţiativa sa sau la solicitarea instituţiilor implicate, informări privind problematica din cadrul polului de creştere şi formulează propuneri pentru soluţionarea aspectelor constatate;
 • îndeplineşte orice altă atribuţie ce rezultă din prevederile documentelor referitoare la polii de creştere sau ca urmare a modificării acestor documente.

Comentariile nu sunt permise.