Legislaţie Naţională

1) Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile

2) Legislaţie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile alocate României

 • O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă
 • Ordin nr. 12/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009
 • Ordinul nr. 2548/25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă
 • Ordinul MFP nr. 469/10.03.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 (abrogat)
 • Ordin nr. 3154/2008 al ministrului economiei şi finanţelor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007 (abrogat)
 • O.G. nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat (abrogat)
 • Legea nr. 249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (abrogat)
 • Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007 (abrogat)

3) Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare

 • O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
 • Legea nr. 529 din 11/12/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
 • O.G. nr. 94 din 26/08/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • O.G. nr. 53 din 25/08/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice
 • O.G. nr. 12 din 31/01/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
 • Legea nr. 205 din 02/07/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
 • H.G. nr. 1510 din 18/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
 • H.G. nr. 2396 din 21/12/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003
 • H.G. nr. 1358 din 27/09/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003.

4) Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice

 • O.U.G. nr. 19/2009 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la tribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 1337 din 27/09/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Ordinul ANRMAP nr. 155 din 02/10/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică
 • Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media
 • H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • O.U.G. nr. 30 din 12/04/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • Ordinul MEF nr. 175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii – modelul si conţinutul formularelor si documentelor utilizate

5) Legislaţie în domeniul ajutorului de stat

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Axa prioritară 1

 • Ordin nr. 478/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”
 • Ordin nr. 479/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” (contine si ORDIN Nr 1943 / 19 iunie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 479/2008)
 • Ordin nr. 480/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”, aferentă operaţiunii b) “Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor”, Domeniul major de intervenţie 1.3. “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”
 • Ordin nr. 1862 din 13 iunie 2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare”, aferentă operaţiunilor b) „Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale” şi c) „Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare”, domeniului major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special  IMM”, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
 • Ordin nr. 477 din 20 februarie 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Axa prioritară 2

 • Ordin nr. 1293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional „Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare”, aferentă operaţiunilor 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare” şi 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor” din cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI)”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, din Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”
 • Ordin nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative”, aferentă Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, domeniul major de intervenţie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare”, operaţiunea 2.3.1 „Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative”
 • Ordin nr. 3388/2008 al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovarea (CDI) prin POSCCE” aferenta operatiunilor: 2.1.1 „Proiecte de cercetare in parteneriat”, 2.1.2 „Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate” si 2.3.3 „Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor”

Axa prioritară 3

 • Ordin nr. 2229/2008 – Schema ajutor de stat regional pentru operaţiunile aferente Domeniului Major de Intervenţie 3.3
 • Ordin nr. 2159/2008 – Schema de minimis aferentă operaţiunilor 3.3.1 şi 3.3.2
 • Ordin nr. 632/2008 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe”, aferentă operaţiunii 3.1.1 „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”, domeniul major de intervenţie 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”

Axa prioritară 4

 • Hotărâre nr. 750/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie
 • Hotărâre nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor

 

Programul Operaţional Regional

 • Ordin nr. 155/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor aferentă domeniului major de intervenţie 4.3
 • Ordin nr. 413/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor pentru modificarea anexei Ordinului nr. 155/2008
 • Ordin nr. 261/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin  sprijinirea investiţiilor în turism
 • Ordin nr. 287/2008 al ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operaţional Regional şi Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor (aviz Consiliul Concurenţei nr. 794/26.02.2008)

6) Legislaţie în domeniul finanţelor publice

 • Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice
 • Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
 • H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi
 • Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale
 • H.G. nr. 1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private
 • Ordin nr. 1187 din 16 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005
 • OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice,a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora
 • OMFP nr. 673/2009 de modificare a OMFP nr. 752/2006

III) Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională

CAEN emis de Institutul Naţional de Statistică – a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2008 prin Ordin nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională.

Comentariile nu sunt permise.